» تفسیر المیزان - خلاصه

(للذین استجابوا لربهم الحسنی و الذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لا فتدوا به (برای کسانی که پروردگارشان را اجابت کنند نتیجه نیکوست وکسانی که او را اجابت نکرده اند چنانچه همه آنچه در زمین است و نظیر آن راداشته باشند، به فداء خویش خواهند داد)یعنی کسانی که دعوت حقه پروردگارشان رااجابت می کنند و به آن معارف ایمان می آورند در برابر ایمان و استجابتشان ،عاقبت نیکوئی در انتظار آنهاست ، اما کسانی که دعوت حقه پروردگارشان رااجابت نمی کنند آنچنان عاقبت بدی در کمین آنهاست که اگر فرضا همه آنچه درروی زمین است بلکه دو برابر آن ، از آن ایشان باشد، حاضرند آن را فدا بدهند تاآن نعمات اخروی را که به جهت سرپیچی از دعوت خدا از دست داده اند بدست بیاورند، اما هرگز نمی توانند به آن نعم برسند، بلکه به فرمایش امیرالمؤمنین (ع )،(غیر موصوف ما نزل بهم )،(آنچه بر سر ایشان می آید قابل وصف نیست ) و سرانجام بدی در انتظار آنهاست و حسابشان یعنی نتیجه اعمالشان مایه مسرت آنهانخواهد بود، بلکه ناراحت کننده بوده و آنها را وارد جهنم می سازد و چه بدبستریست که برایشان آماده شده تا در آن جای گیرند.