برای شنیدن فایل صوتی  اینجا را کلیک کنید

(ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا):(پروردگارا دلهای ما رابعد از آنکه هدایتمان کردی منحرف مساز)

 » تفسیر المیزان – خلاصه

 این درخواست از آثار رسوخ و ثبات علم در آنان است و به پروردگار خود پناه می برند که مبادا انحراف در قلبهایشان رسوخ کند وعلمی را که آراسته به آن هستند زایل و برطرف نماید، چون آنها مقام پروردگارشان را می شناسند و مطلق بودن قدرت او را باعقل خویش دریافته اند،(وهب لنا من لدنک رحمه ):(و ازناحیه خود رحمتی به ما عطا کن )تا نعمت رسوخ در علم برای آنها باقی بماند و آنها را درسیر صراط مستقیم هدایت کمک کند،چون عدم انحراف در قلب مستلزم بقاء رسوخ علمی که بواسطه آن سعادتمند هستند نیست و اگر این علم نبود بواسطه جهل و استضعاف ازاشقیاءبودند،(انک انت الوهاب ):(بدرستی که تنها تو بخشنده ای )در این جمله درخواست ریزش باران رحمت را می نمایند تا حیات قلبهایشان ادامه یابد ونکره آوردن کلمه (رحمت )و آراستن آن به وصف (من لدنک )برای آن بود که جهل خود را اظهار کنند و بگویند ما نمی دانیم که این رحمت چگونه باید باشد ،فقطرحمتی ازجانب خدا می خواهیم نه کس دیگر و آنها تمام ملک هستی را ازآن خدا می دانند و یقین دارند که اسباب ظاهری هیچ استقلالی از خود ندارند و لذامی گویند (خدایا تنها تو بخشنده ای )،اما مسأله محکم و متشابه که در این آیات به آن اشاره شده است از دید راسخون در علم علت وجود متشابهات در قرآن این موارد است :-1 برای سنجش قلوب چون خضوع درنزدکسانی که علم کاملتردارندبیشتراست .-2 برای برانگیختن قوه عاقله انسان جهت بحث و موشکافی در مسائل .-3 برای آنکه پیامبرهم بر عوام رسالت دارد و هم بر خواص و مردم ازنظردرجات متفاوت هستند و بعضی بربعض دیگر مراتبی برتری دارند.