کانون فرهنگی مبین یکشنبه 10 شهریور 1398 06:14 ب.ظ نظرات ()

 تفسیر المیزان - خلاصه

(یریدون لیطفؤا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون ):(می خواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند در حالیکه خدا تمام کننده نورخویش است ، هر چند که کافران کراهت داشته باشند)یعنی این نسبتهایی که کفار به دین اسلام می دهند و آن را سحر و افتراء به خدامی خوانند، از اینجا ناشی شده که اینها دعوت اسلام را نور ضعیفی پنداشته اند که می توانند آن را با دهانهایشان (بازدم آن ) خاموش کنند، در حالیکه آنها در این پندارخود به خطا رفته اند، چون دین ، نور خداست که به هیچ وجه خاموشی نمی پذیرد وخداوند کمال و تمامیت آن را اراده کرده و امر خود را به انجام می رساند، هر چند که کافران آن را نپسندند و ازآن کراهت داشته باشند.