» تفسیر المیزان - خلاصه

(هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون ):(اوست آنکه پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان غلبه و ظهور دهد، هر چند که مشرکان کراهت داشته باشند)این آیه در مقام تعلیل آیه قبلی است ، یعنی خدا نور خود را تمامیت می بخشد، چون او آن کسی است که رسول خود را با نورش که همان هدایت و دین حق (یعنی اسلام )است ، گسیل داشت تا آن را بر همه ادیان غیر آن غلبه دهد، اگر چه مشرکان بت پرست نخواهند و آن را نپسندند.از این دو آیه استفاده می شود که دین حق نور خدا در زمین است ( و مشرک هر کسی است که دینی غیر از دین خدا برگزیند و به آن تمسک بجوید)(73).