» تفسیر المیزان - خلاصه

(و اخری تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین ):(و سود دیگراین تجارت که مورد علاقه شماست ، نصرتی از جانب خدا و فتحی نزدیک است و تو ای پیامبر، مؤمنان را بشارت بده )می خواهد بفرماید: اگر به خدا و رسول ایمان بیاورید و در راه خدا با مال و جانتان مبارزه کنید، خدا تمام گناهانتان را می آمرزد و شما را وارد در بهشتهایی مستقر و دائمی می سازد که چنین و چنان است و این رستگاری عظیم است ، چون مؤمن در این معامله ،متاعی قلیل و ناپایدار می دهد، اما در مقابل زندگی دائمی و سعادت جاوید را می ستاند،در ادامه می فرماید: نعمت یا خصلت دیگری که بواسطه این تجارت به آن دست می یابیدو امریست که آن را دوست می دارید، نصرتی از جانب خدا و فتحی نزدیک است و درآخر می فرماید: مؤمنان را به مجموع اجر و ثواب در دنیا و آخرت بشارت بده .