کانون فرهنگی مبین چهارشنبه 13 آذر 1398 11:21 ق.ظ نظرات ()

» تفسیر المیزان - خلاصه

و اوست خدایی که تدبیر امر بدست اوست ، مراد از (تدبیر)آوردن چیزی بدنبال چیز دیگر است یعنی ترتیب اشیاء و نظم آنها بطوریکه از هر یک غرض مطلوب حاصل شود و اختلال و تزاحم پیش نیاید، یعنی خداوند اجزای عالم رابه بهترین و محکمترین نظم ترتیب داده ، بطوریکه هر چیز بسوی غایت مطلوبش در حرکت است و مجموعه آنها متوجه غایت کلی عالم که همان رجوع بسوی خداست ، هستند. و خدای سبحان این آیات کونیه را تفصیل داده و آنها را از هم متمایز نموده واز هر کدام آنچه را در ذات آن نهفته ، بیرون آورده تا نور از ظلمت و حق از باطل و صالح از مفسد و طالح متماییز گردد تا شاید مردم به روز جزا و معاد و ملاقات پروردگارشان ایمان بیاورند، چون آن روز، روز جدائی و روز میقات همه خلایق است و اینکه فرمود(ربکم ) به جهت اصرار و تأکید در ربوبیت خداست تا بفهماندکه آن کسی که عالم را خلق کرده و امر آن را تدبیر نموده رب شماست و امر شمابدست اوست و او هیچ شریکی ندارد و قیامت محققا خواهد آمد و هیچ شکی در وقوع آن نیست و در آن روز همه خلایق از گورها برانگیخته می شوند تا درپیشگاه عدل الهی حضور یابند.