تفسیر المیزان - خلاصه

در اینجا هم علم خداوند نسبت به سه امر ذکر شده ،اولی ) اشاره به جنینی است که در رحم جنس ماده جای گرفته و او از آن محافظت می کند، دومی ) اشاره است به خونی که در ایام حیض در رحم زن می ریزد و رحم در ایام حمل آن را به مصرف غذای جنین می رساند و سومی ) اشاره است به خونی که رحم آن را دفع می کند، مانند نفاس و هنگام ولادت و خونی که گاهی زنان در ایام حمل می بینندو این معنا در روایات نیز تأیید شده است . و در آخر می فرماید همه چیز در نزد خدا به مقدار است ،(مقدار) حد هرچیزیست که با آن ، متعین شده و از غیر خود مشخص و ممتاز می گردد و از آنجاکه هیچ چیز نیست که موجود باشد و از غیر خود معین وممتاز نباشد(9) لذا هرچیز محدود به حدی است که از آن تجاوز نمی کند و محکوم به آن حد است و به هیچ وجه از نزد خدا و حیطه علم او بیرون نیست ، لذا محال است که چیزی ازدایره علم حق بیرون باشد و او شایسته ترین معبود برای ربوبیت است