» تفسیر المیزان - خلاصه

 (عجب و تعجب ) به معنای آنست که امری نامعلوم بر نفس آدمی هجوم آورد و او را بهت زده نماید و می فرماید اگر از تو شگفتی سربزندلزوما باید از سخن این کفار تعجب کنی که بطلان و فسادش آنقدر واضح است که هیچ انسان عاقلی ، تردید در آن را جایز نمی داند و این نوع گفتار کنایه ازوجوب تعجب از گفتار واضح البطلان کفار است که می گویند آیا ماپس از مرگ که مبدل به خاک می شویم مجددا زنده می گردیم ؟ با آنکه همین انسان قبلا که زنده بود از چه خلق شده بود؟ غیر از این بود که مواد زمینی و خاکی بصورت منی و نطفه و علقه و مضغه در آمده و سرانجام بصورت بدن انسانی تمام عیار شده است .

حال آنکه حقیقت انسان بدن مادی او نیست بلکه حقیقت انسان نفس و روح علوی اوست که هنگام مرگ از بدن جدا می گردد و در روز قیامت خداوندمجددابدن را از همان خاک پوسیده خلق کرده و روح را بدان ملحق می نماید تادر برابر پروردگارش برای فصل و قضا بایستد