» تفسیر المیزان - خلاصه

( و یسبح الرعد بحمده و الملئکه من خیفته و یرسل الصواعق فیصیب بهامن یشاء و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال ):(و رعد به ستایش او وفرشتگان از بیم او تسبیح گویند، صاعقه ها می فرستد و هر که را خواهد دچار آن کند، با این همه آنها در باره خدا مجادله می نماید و او سخت گیر است )،(صواعق )جمع صاعقه و (مجادله ) به معنای گفتگو و جدل و (محال ) از مصدر(مماحله ) به معنای این است که شخصی علیه دیگری مکر و صحنه سازی کند تاآشکار گردد کدامیک نیرومندترند، یعنی جدال برای اظهار معایب و بدیهای طرف مقابل ،و معنای آیه (با آنکه خدا داناتر است ) این است که رعد به تسبیح وتقدیس حق اشتغال دارد، ملائکه از ترس پروردگار و به جهت عظمتش او راتسبیح و تنزیه می نمایند و خداوند است که صاعقه ها و برقهای آسمانی را بر هرکس بخواهد فرو می فرستد و هیچ امری مانع حکم او نیست ، با این همه بت پرستان در باره ربوبیت خدای متعال مجادله می کنند و حجتهایی نظیرتمسک به شیوه پدرانشان برای اثبات ربوبیت اربابهای غیر خدا، ارائه می دهند، اما غافلند ازاینکه خداوند شدید المحال است و بر اظهار معایب ایشان و رسوا ساختن آنان قادر می باشد .