سایت کانون فرهنگی مبین مسجد امام حسین علیه السلام http://kfmobin.mihanblog.com 2019-10-19T20:29:14+01:00 text/html 2019-10-19T14:05:35+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه شماره 23 - هفته بیست و سوم http://kfmobin.mihanblog.com/post/62 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/6bBdjAAGSJ/n23-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/sqFbJK77qO/n23-2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-10-19T14:03:10+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین مراسم شب اربعین در مسجد امام حسین (ع) http://kfmobin.mihanblog.com/post/61 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/iFUknbtyYM/arbaen 1.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-19T13:58:25+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نمایشگاه کتاب و پوستر بمناسبت هفته دفاع مقدس http://kfmobin.mihanblog.com/post/60 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/nFypa6eTd6/ketab1.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-14T11:16:10+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7122 ـ هفته بیست و دوم http://kfmobin.mihanblog.com/post/59 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/wAsBuipEA1/7122pic.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-14T10:59:56+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه شماره 22 - هفته بیست و دوم http://kfmobin.mihanblog.com/post/58 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/8AnG5syE5X/n22-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/tu7UzXO2F6/n22-2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-07T13:21:31+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7121 ـ هفته بیست و یکم http://kfmobin.mihanblog.com/post/57 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/GCe33icg3c/7121pic.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-07T13:20:53+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه شماره 21 - هفته بیست و یکم http://kfmobin.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/tzF5WtCnCA/n21-.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/BHb4DhgY3r/n21-2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-07T13:15:04+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7120 ـ هفته بیستم http://kfmobin.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/eoiEq6fKYw/7120pic.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-07T13:12:56+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه شماره 20 - هفته بیست http://kfmobin.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/XedEdxapGM/n20-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/Hp8zOSNbY3/n20-2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-21T13:27:06+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7119 ـ هفته نوزدهم http://kfmobin.mihanblog.com/post/53 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/v7VIKEJs6J/7119pic.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-21T13:24:17+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نشریه شماره 19 - هفته نوزدهم http://kfmobin.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/sRxV6SApW4/n19-1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/gmjb5kz1Qw/n19-2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-15T14:51:05+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین اطعام ظهر عاشورا http://kfmobin.mihanblog.com/post/51 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/5pf9ancadm/IMG_20190910_121735a2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-15T14:33:16+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین نماز ظهر عاشورا http://kfmobin.mihanblog.com/post/50 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/ZqZwlroGqn/IMG_20190910_131526a3.jpg" alt=""> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/VF35hhsxto/IMG_20190910_131532a3.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/iVBx1E1WLC/IMG_20190910_123232a3.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-15T13:47:11+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین دسته عزاداری صبح عاشورا http://kfmobin.mihanblog.com/post/49 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/GRfHDswmtC/IMG_20190910_105440a1.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/GtSAPTJcgR/IMG_20190910_104327a1.jpg" alt=""><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/F91Um7tk1J/IMG_20190910_104624a1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/JX2cexUR6V/IMG_20190910_104650a1.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/NsgNaMnrXH/IMG_20190910_105413a1.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/pxNiSKJKhv/IMG_20190910_105424a1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/gIcM7g7TSR/IMG_20190910_105436a1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/GRfHDswmtC/IMG_20190910_105440a1.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/PxUHoSfWuz/IMG_20190910_105548a1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/li7lRy5phq/IMG_20190910_110808a1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/WKRDc4Ykkg/IMG_20190910_112949a1.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/MC76t9Rp4B/IMG_20190910_113029a1.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/Zj8AFWmId4/IMG_20190910_114232a1.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-15T13:02:01+01:00 kfmobin.mihanblog.com کانون فرهنگی مبین طرح قرآنی شماره 7118 ـ هفته هجدهم http://kfmobin.mihanblog.com/post/48 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/SWtcXLi3Lp/7118pic.jpg" alt=""></div>